top of page

REGULAMIN

 

Regulamin sprzedaży internetowej

Regulamin ma na celu ochronę praw Klienta składającego zamówienie na podstawie umowy sprzedaży i regulowanie stosunku między Klientem a Właścicielem Sklepu.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady stanowiące prawne podstawy do składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

2. Sprzedawca za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu prowadzi sprzedaż Produktów. Kupujący może dokonać zakupu Produktów wskazanych w serwisie internetowym Sklepu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

4. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

6. Składając zamówienie w Sklepie, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Klienta. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,

 • standardowy, aktualny system operacyjny,

 • standardowa, aktualna przeglądarka internetowa

 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

8. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Sklepie w sposób widoczny dla Klienta i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.

9. W przypadku, gdy dla korzystania z Produktów, Towarów lub TzEC konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych, innych niż wskazane, Właściciel Sklepu poinformuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia, np. poprzez zawarcie wymagań technicznych w opisie Produktu.

10. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

11. W zależności od rodzaju wybranych Produktów lub Usług pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:

 • w przypadku Towarów dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;

 • w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;

 • w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych;

 • w przypadku Usług Podstawowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług.

12. Jeżeli przedmiotem zamówienia są Produkty różnego rodzaju, po przyjęciu przez Właściciela oferty dochodzi do zawarcia kilku umów, o jakich mowa w dalszej części niniejszego regulaminu odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

13. W celu uniknięcia wątpliwości Właściciel Sklepu wskazuje, że:

 • Umowy, które dotyczą sprzedaży Towarów są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 • Umowy, które dotyczą sprzedaży TzEC, są umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności Towaru, do których stosuje się przepisy rozdziału 5a i nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 • Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 • do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

14. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są własnością Właściciela. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez zgody Właściciela.

15. Informacje o Produktach prezentowanych w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

16. Produkty prezentowane w Sklepie, informacje o produktach oraz wszelkie inne materiały prezentowane oraz udostępniane przez Właściciela Sklepu nie stanowią analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Produkty prezentowane w Sklepie, informacje o produktach oraz wszelkie inne materiały nie stanowią także rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

17. Do każdego zakupu możliwe jest wystawienie faktury w formie elektronicznej na życzenie Klienta.

18. Aktualną i obowiązującą wersję niniejszego Regulaminu sprzedaży produktów przez Internet można znaleźć na witrynie www.cezarygraf.com

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r., Aktualizacja regulaminu 01.01.2023 r.

 

§2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się znaczenie pojęć:

1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży produktów poprzez serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.cezarygraf.com

2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cezarygraf.com, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Produktów;

3. Serwis – witryna internetowa działająca pod adresem www.cezarygraf.com i jej rozszerzeniami;

4. Właściciel – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep, którym jest: Cezary Graf Office Limited Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza, 367 - 375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Business No 76309620

Dane teleadresowe Właściciela, umożliwiające Klientowi kontakt z Właścicielem: Adres poczty elektronicznej: info@cezarygraf.com

5. Produkt – Towar, Treści Cyfrowe lub Usługi Podstawowe prezentowane w Sklepie

6. TzEC – Towar (produkt) z Elementami Cyfrowymi

7. Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Właściciela w ramach Sklepu, w tym TzEC;

8. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

9. Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;

10. Usługi – Usługi Elektroniczne lub Usługi Podstawowe;

11. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na:

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

 • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;

 • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

12. Usługi Podstawowe – wszelkie usługi świadczone przez Właściciela w ramach jego podstawowej działalności związanej z edukacją ekonomiczną i inne. Usługi Podstawowe mogą stanowić rodzaj Usług Elektronicznych, ale nie muszą;

13. Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Właściciela na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

14. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Sklepu za Produkt;

15. E-zapłata – zapłata Ceny za Produkt za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;

16. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;

17. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów, w szczególności Konsument lub PNPK;

18. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Właścicielem Sklepu Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

20. Przedsprzedaż — proces zbierania przez Właściciela Sklepu zamówień na Produkty, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Produktów do sprzedaży;

21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu;

22. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów, dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Podstawowych lub Usług Elektronicznych na rzecz Klienta;

23. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Właściciela (w przypadku płatności online) do momentu wysyłki Produktu do Klienta.

24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 683 z późn. zm.);

25. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.);

26. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

27. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 459 z późn. zm.).

 

§3 USŁUGI ELEKTRONICZNE DOTYCZĄCE SKLEPU

1. Właściciel Sklepu świadczy na rzecz Klienta określone Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem ze Sklepu.

2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Klienta przez Właściciela jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

3. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz Umowy o świadczenie Usług Podstawowych, które są zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Właściciela o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

6. Z uwagi na to, że Sklep stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Właściciela, Właściciel może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.

7. W ramach rozwoju Sklepu Właściciel może w szczególności:

 • dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Sklepu;

 • wprowadzić Sklep na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;

 • udostępnić aplikację związaną ze Sklepem.

 

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:

 • na witrynie internetowej www.cezarygraf.com klikając w przycisk umieszczony w pobliżu produktu umożliwiający realizację płatności zawierający słowo "Kupuję", "Dołączam".

 • pocztą elektroniczną: wysyłając na adres info@cezarygraf.com Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. imię, adres e-mail, dane do faktury, określenie sposobu płatności;

2. W celu złożenia Zamówienia na witrynie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na witrynie internetowej Sklepu.

3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta dokonywany jest przez naciśnięcie przycisku znajdującego się przy interesującym Klienta produkcie.

4. Wszelkie opisy Produktów dostępne na witrynach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

5. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię, adres e-mail, dane do faktury.

6. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta Regulaminu Sklepu. Odbywa się to poprzez złożenie zamówienia - dokonanie płatności za produkt. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Sklepu Klient może skontaktować się z Właścicielem.

7. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili dokonania przez Klienta płatności.

8. W trakcie składania Zamówienia (do chwili dokonania płatności) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktów.

9. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Właścicielem.

10. Po dokonaniu Zamówienia na witrynie internetowej Klient otrzymuje komunikat wyświetlany na witrynie potwierdzający zakup produktu, natomiast po dokonaniu Zamówienia pocztą elektroniczną Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.

11. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta komunikatu na witrynie internetowej lub wiadomości wysłanej drogą mailową i potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

13. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie procedury składania Zamówienia prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia przez Właściciela.

 

§5 PRZEDSPRZEDAŻ

1. Właściciel Sklepu, w odniesieniu do niektórych rodzajów Produktów, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.

2. Produkty objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Sklepu jako Produkty dostępne w Przedsprzedaży. Na witrynie takich Produktów Właściciel zamieszcza informację, od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Produkty najprawdopodobniej będą przekazywane Klientom lub/ i przekazuje taką informację zainteresowanym osobom drogą mailową.

3. Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia §4 stosuje się odpowiednio.

4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Produktu przez osoby trzecie (np. producentów). Właściciel Sklepu będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie lub/ oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Klienta.

5. W przypadku, gdyby sprzedaż Produktów nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Właściciel Sklepu poinformuje Klienta o tych okolicznościach.

6. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Produktu lub zmianę warunków sprzedaży Produktu, może zrezygnować z nabycia Produktu, a Właściciel Sklepu zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

 

§6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, przy czym Właściciel dołoży wszelkich starań, aby czas ten wyniósł 48 h.

2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

4. Dostawa Produktów do Klienta odbywa się w wersji elektronicznej (ESD) na adres e-mail, a Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Klient, który podał dane firmy otrzyma fakturę wraz z Produktem.

5. Dostawa odbywa się pocztą elektroniczną po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności lub po dokonaniu płatności przelewem przez Klienta i zaksięgowaniu płatności.

6. Zamówienia są realizowane bez ograniczeń terytorialnych.

 

§7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO TREŚCI CYFROWYCH

1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Klientowi zamówionych Treści Cyfrowych.

2. Właściciel Sklepu udostępnia Klientowi Treści Cyfrowe nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Klientowi od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Właściciela, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Klient. 

3. Klient, w zależności od wyboru Właściciela oraz możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:

 • link przesłany do Klienta na wskazany przez Klienta adres e-mail lub

 • konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub

 • dedykowaną witrynę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe

4. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Klienta na własny nośnik, znajdują się instrukcjach przekazanych Klientowi przez Właściciela Sklepu.

5. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika, Właściciel może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Właściciel wyraźnie wskazuje Klientowi, ile razy Klient może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy.

6. Właściciel może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 12 miesięcy). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Właściciel Sklepu wyraźnie wskazuje Klientowi, przez jaki czas Klient będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Właściciela Sklepu jako dostęp dożywotni, a Klient uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Właściciela), Klient zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Właściciela terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Klienta przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.

7. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Klient lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej. 

8. Właściciel dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.

9. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Klient może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Klient w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.

10. Jeżeli Klient będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Właściciela o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Właściciela Sklepu. W celu zawarcia takiej umowy Klient powinien zwrócić się do Właściciela z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Właściciela w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Właściciel przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

11. W przypadku, gdy Klient uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:

 • dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,

 • podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,

 • podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp. 

 • podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Właściciel nie zapewnia takiej możliwości, 

 • wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,

 • korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.

12. Właściciel jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:

 • zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Klientów, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;

 • zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami ponoszonymi przez Konsumenta lub PNPK;

 • Właściciel poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;

 • jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Właściciel jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;

 • jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Klientowi, gdy Właściciel zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.

13. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Właściciel może zablokować Klientowi dostęp do Treści Cyfrowych. Klient otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Klient może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Właściciel rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Właściciela i nie może być podstawą roszczeń Właściciela z tytułu naruszenia Umowy.

14. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line z Właścicielem lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Właściciela, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Sklepie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Właściciel może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Klienta możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Właściciela jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Właściciela i nie może być podstawą roszczeń Klienta z tytułu naruszenia Umowy.

 

§8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO USŁUG PODSTAWOWYCH

1. Realizacja Usług Podstawowych polega na spełnieniu przez Właściciela określonych świadczeń składających się na przedmiot Usługi Podstawowej, zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie.

2. W przypadku, gdy realizacja Usługi Podstawowej wymaga aktywnego udziału Właściciela, Podmioty są zobowiązane uzgodnić szczegóły związane z wykonaniem tych Usług, w szczególności sposób realizacji Usługi Podstawowej, czas i miejsce realizacji Usługi Podstawowej itp. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Podstawowych jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy Podmiotami w tym zakresie.

3. Jeżeli rozpoczęcie realizacji Usług Podstawowych wymaga wcześniejszego uzyskania od Klienta określonych danych, informacji lub innych materiałów, Klient jest zobowiązany przekazać je Właścicielowi najpóźniej na 14 dni przed dniem wykonania Usługi Podstawowej, w sposób uzgodniony z Właścicielem. W przypadku, gdy Klient naruszy ten obowiązek, pomimo wezwania przez Właściciela, Właściciel jest uprawniony do odmowy wykonania Usługi Podstawowej i taka odmowa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Właściciela.

4. Jeżeli Właściciel nie będzie mógł zrealizować Usługi Podstawowej w terminie uprzednio uzgodnionym z Klientem, jest zobowiązany poinformować o tym Klienta oraz zaproponować nowy termin realizacji Usługi Podstawowej. Klient może, najpóźniej w terminie 14 dni, albo zaakceptować nowy termin, albo odstąpić od zawartej Umowy oraz uzyskać zwrot Ceny za niezrealizowaną Usługę Podstawową.

5. Jeżeli Klient nie będzie mógł skorzystać z Usługi Podstawowej w terminie uprzednio uzgodnionym z Właścicielem, jest zobowiązany poinformować o tym Właściciela. Właściciel może zaproponować nowy termin wykonania Usługi Podstawowej (jeżeli istnieje taka możliwość) lub odmówić wykonania Usługi Podstawowej w innym terminie (ze względu na brak możliwości realizacji Usługi Podstawowej w innym terminie).

6. W przypadku, gdy osobą korzystającą z Usługi Podstawowej ma być inna osoba niż Klient (np. pracownik lub współpracownik Klienta), Klient jest zobowiązany przesłać dane tej osoby Właścicielowi najpóźniej na 14 dni przed dniem świadczenia Usługi Podstawowej. Zmiana osoby uprawnionej jest możliwa najpóźniej na 14 dni przed dniem świadczenia Usługi Podstawowej.

7. Usługi Podstawowe powinny być zrealizowane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Właściciel pozostawał w gotowości do świadczenia Usług Podstawowych, natomiast Klient nie skorzystał z Usług Podstawowych z jego przyczyn (np. nie pojawił się w ustalonym terminie), Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej Ceny, z uwzględnieniem właściwych przepisów konsumenckich w stosunku do Konsumentów lub PNPK.

8. Właściciel zobowiązany jest wykonać Usługę Podstawową z należytą starannością.

 

§9 CENY PRODUKTÓW I METODY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Produktów umieszczone w Sklepie zostały wyrażone w polskich złotych.

2. Wszystkie ceny Produktów umieszczone w Sklepie są cenami ostatecznymi.

3. Informacja o cenie Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej.

5. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

 • za pośrednictwem procesora płatności STRIPE PAYMENTS SP. Z O.O wybierając przelewy24 lub kartę

 • bezpośrednio na konto po uprzednim kontakcie przez info@cezarygraf.com

 

§10 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Ponieważ Produkty dostarczane są do Klienta w wersji elektronicznej (ESD), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy jedynie przed otrzymaniem Produktu. Klient nie ma obowiązku podawania przyczyny odstąpienia od umowy.

2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest przesłanie na adres e-mail Sklepu (info@cezarygraf.com) oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Właściciel dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezależnie od wybranej przez Klienta formy płatności za Produkty. Zwrot wpłaconej przez Klienta należności zostanie dokonany tym samym kanałem płatności lub innym, o ile Klient wyraził na to zgodę. W przypadku wystąpienia zwrotu kwota zostanie pomniejszona o przewalutowania oraz kwotę prowizji potrąconą przez procesory płatności. 

4. W przypadku TzEC Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez dwa lata od chwili dostarczenia TzEC.

 

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.

2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

3. Właściciel jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

4. W przypadku Treści Cyfrowych:

 • dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

 • dostarczanych w sposób ciągły — Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.

5. W przypadku, gdy Właściciel dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

 

§12 DOPROWADZENIE TREŚCI CYFROWYCH DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ

1. Jeżeli Treści Cyfrowych są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

2. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Właściciela, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

3. Właściciel doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Właściciel został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

4. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Właściciel.

 

§13 OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIUENIE OD UMOWY W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI TREŚCI CYFROWYCH Z UMOWĄ

1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • Właściciel odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

 • Właściciel nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

 • brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Właściciel próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

 • z oświadczenia Właściciela lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową.

3. Właściciel jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

 

§14 RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTÓW

1. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Produktów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z wyłączeniem zastrzeżeń w postanowieniach licencyjnych zaakceptowanych w procesie Zamówienia.

 

§15 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

1. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Sklepu (info@cezarygraf.com) wpisując w tytule wiadomości „REKLAMACJA”.

3. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§16 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Właściciela za zgodność Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową oraz odpowiedzialnością z tytułu nienależytego wykonania Usługi Podstawowej,

2. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela w formie pisemnej (na adres poczty elektronicznej Sklepu: info@cezarygraf.com) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

4. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.

6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na kontakt podany przez Klienta podczas składania reklamacji.

7. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Klient może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Właściciel nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Podmiotami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Klient może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:

 • z oświadczenia Właściciela lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;

 • Podmioty uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Klienta, a Właściciel nie dostarczył ich w tym terminie.

 

§17 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu obsługi zapytań wysyłanych drogą elektroniczną przez Klientów, realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

2. Przesyłając zapytanie drogą elektroniczną bądź składając zamówienie, Klient automatycznie wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji marketingowych dotyczących aktualizacji produktów znajdujących się w sklepie, publikacji nowych produktów bądź innych informacji dotyczących funkcjonowania sklepu. 

3. Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości, wypisując się z listy mailingowej, wysyłając taką informację drogą elektroniczną na adres info@cezarygraf.com lub klikając w treści maila w przycisk umożliwiający od subskrybowanie.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Właściciel.

6. W celu realizowania płatności dane osobowe będą udostępniane firmie STRIPE PAYMENTS SP. Z O.O., która jest również Administratorem Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:

 • Ustawą o ochronie danych osobowych;

 • Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.

8. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Zamówienia bądź odpowiedzi na wysłane przez Klienta zapytanie.

9. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Klienta właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Klienta nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Klienta.

10. W ramach Umowy Właściciel przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

 • imię;

 • nazwisko;

 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności;

 • nazwa firmy;

 • adres poczty elektronicznej;

 • nr telefonu kontaktowego;

 • NIP;

11. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności znajdującej się w Załączniku 1. do niniejszego regulaminu.

 

§18 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Właściciel poucza Klienta, że wszelkie treści dostępne na witrynach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Właścicielowi Sklepu lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.

2. Właściciel poucza Klienta, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Klienta bez zgody Właściciela lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Właściciel może zawrzeć z Klientem odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Klienta z treści lub baz danych należących do Właściciela (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Właściciela Sklepu z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Właściciela w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Właściciela, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Właściciel przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

 

§19 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Właścicielem Sklepu,

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na witrynie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.

3. Do Umów sprzedaży Towarów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

4. Do Umów o świadczenie Usług Podstawowych stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

5. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z witryny internetowej cezarygraf.com.

Administratorem witryny jest Cezary Graf Office Limited Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza, 367 - 375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Business No 76309620

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możliwe jest wysłanie wiadomości na adres info@cezarygraf.com.

 

Skrócona wersja – najważniejsze zasady związane z ochroną prywatności.

 • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem witryny, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin witryny, takie jak podwitryny, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na witrynie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podwitrynami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 • Osadzamy na witrynie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Telegram, LinkedIn.

 

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

 

Dane osobowe

Administratorem witryny jest Cezary Graf Office Limited Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza, 367 - 375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Business No 76309620

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryny internetowej www.cezarygraf.com i wszystkich jest rozszerzeń.

 

W zakresie profilów w mediach społecznościowych związanych z naszą witryną internetową, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dostawca serwisu społecznościowego jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem danego profilu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych znajdziesz tutaj:

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail info@cezarygraf.com. W zakresie mediów społecznościowych możesz dodatkowo kontaktować się bezpośrednio z administratorami serwisów społecznościowych, w których prowadzimy swoje profile.

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

 

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo do sprostowania danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Uważamy za potrzebne wyjaśnić, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres info@cezarygraf.com. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:​

 •  STRIPE PAYMENTS SP. Z O.O z siedzibą w Warszawie, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000937028, NIP: 7011062474, REGON: 520642121– w celu przetwarzania płatności (polityka prywatności).

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Cele i czynności przetwarzania

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię, adres e-mail, dane firmy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu STRIPE PAYMENTS SP. Z O.O i przechowywane na serwerze zapewnianym przez STRIPE PAYMENTS SP. Z O.O. oraz WIX.COM POLAND SP. Z O.O.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

 

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

 

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi Twoimi roszczeniami.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Cookies podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Analiza i statystyka. Google Analytics wykorzystuje cookies firmy Google LLC do śledzenia statystyk witryny, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania witryny, czas spędzony na witrynie, odwiedzone podwitryny etc.

 

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Telegram, LinkedIn.

Osadzamy na witrynie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Na naszych witrynach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z naszych witryn. Serwis YouTube obsługiwany jest przez amerykańską spółkę Google LLC.

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej witryny internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej witrynie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na witrynie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych witrynach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy. Nie mamy dostępu do tych informacji. Dla nas ważne jest tylko to, żeby odtwarzacz działał prawidłowo.

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube: regulamin i polityka prywatności.

 

Logi serwera

Korzystanie z witryny wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest witryna. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z witryny i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania witryną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Możemy modyfikować Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 dniach od wprowadzenia zmian.

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań, by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres info@cezarygraf.com.

bottom of page